Otázky a odpovědi

BD
Ekonomický úsek

Proč má každý dům jinou cenu za studenou vodu ve vyúčtování zálohových plateb?

V každém domě vznikne jiný rozdíl mezi součtem odečtů bytových vodoměrů a odečtem hlavního vodoměru SV ve sklepě. Tento je obvyklý až do výše 20%, protože bytové vodoměry jsou méně přesné, než hlavní vodoměr. Cena se pak na každém domě vypočítá tak, že se fakturovaná částka za hlavní vodoměr vydělí součtem odečtených dílků na bytových vodoměrech a dostaneme cenu za m3 studené vody každého domu .

Co všechno je zahrnuto do pojištění domu?

Obsahem rámcové pojistné smlouvy uzavřené SČMBD s pojišťovnou Kooperativa a.s. je pojištění tzv. All risk (pojištění proti všem nebezpečím včetně povodně), odpovědnosti za škodu, odcizení a vandalismu. Pojistná hodnota domů je vypočtena součtem hodnot jednotlivých bytů. Aktuální hodnota pojištěného majetku v roce 2022 činí 17,1 miliardy Kč. Byt s podlahovou plochou do 50m2 je pojištěn na hodnotu 901 tis. Kč. Dále pak pojistná částka stoupá u bytů do 60m2 na 1261 tis. Kč, do 70m2 na 1621 tis. Kč, do 80m2 na 1982 tis. Kč a nad 80m2 na 2342 tis. Kč.
All risk je pojištěn s nulovou spoluúčastí, u odpovědnosti se aplikuje integrální franšíza 1 000 Kč a vandalismus zůstává pojištěn s integrální franšízou 1500 Kč. To znamená, že do výše škody 1000 Kč respektive 1500Kč není od pojišťovny poskytnuto žádné plnění a nad tuto výši je naopak plnění od pojišťovny 100%. Krádež s překonáním překážky a loupež je pojištěna s 1000 Kč spoluúčastí, což znamená, že do této částky pojišťovna neplní nic a nad tuto částku plní právě to, co je nad hodnotu spoluúčasti. Dále je pojištěna hasící technika na všech bytových domech a to s nižší spoluúčastí 100 Kč. Se spoluúčastí 1000 Kč jsou pojištěny okrasné dřeviny před domem, pokud jsou umístěny na vlastním pozemku. Také jsou pojištěny se spoluúčastí 1000 Kč předměty nájemců ve společných prostorách k tomu určených (např. kolo v kolárně). V případě odcizení a vandalismu musí být událost šetřena Policií ČR. Již v předchozí smlouvě byly pojištěny skleněné výplně. Současná smlouva s pojištěním rizika jejich poškození počítá a to se spoluúčastí 500 Kč. Součástí smlouvy se od roku 2019 stala také služba Domácí pomoc od Global Assistance.
Součástí této smlouvy je pojištění odpovědnosti statutárních orgánů SVJ do výše 10 mil. Kč.

Jak se vypočítají osoboměsíce a k čemu slouží?

Osoboměsíce k příslušnému bytu se vypočítají tak, že se sečtou všechny osoby za kalendářní rok bydlící v bytě v jednotlivých měsících (příklad: 01-06 bydlelo 6 osob, 07-12 bydlely 4 osoby = 6x6 + 6x4 = 60 osoboměsíců). Toto číslo je používáno při výpočtu úhrady za elektřinu společných prostor a provoz výtahu.

Jak mám postupovat, když jsem neuhradil nájemné?

Pokud nájemce neuhradí měsíční nájemné ve lhůtě splatnosti, dostává se do prodlení. V tomto okamžiku je nutné neprodleně kontaktovat právní ;oddělení družstva a dohodnout se, jakým způsobem lze situaci řešit. Upřednostňována je dohoda mezi účastníky, neboť tím se lze vyhnout soudním sporům. Významnou možností, která je v kompetenci pracovníků právního oddělení, je uzavření dohody o uznání dluhu a splátkách, neboť dnem sepsání dohody může být pozastaven poplatek z prodlení. V případě řádného splácení dle ujednání v dohodě, si ušetříte finanční prostředky za případné náklady řízení ve věci žaloby na dlužnou částku. V případě, že dlužník, který dluží dva a více nájmů nebo neplní závazky podle dohody, zasílá právní oddělení výstrahu před vyloučením a po rozhodnutí představenstva i oznámení i vyloučení. Na včasném řešení svého problému můžete jen získat.

Kde je možno seznámit se s čerpáním a zůstatky DZOI (fondu oprav) a FBH (fondu bytového hospodářství) za naši samosprávu?

Jednou z povinností výboru samosprávy dle stanov je seznamovat členskou schůzi samosprávy s výsledky jejího hospodaření a to nejméně jednou ročně. V praxi to znamená, že na členské schůzi jsou výborem členové seznámeni s položkovým čerpáním účtů a jejich zůstatky. Výborům jsou tyto informace v písemné podobě zasílány správou družstva každé čtvrtletí. Tyto informace najde každý člen družstva i na internetových stránkách www.osbd.cz s tím, že si na správě družstva vyzvedne přístupové heslo. V opodstatněných případech je možno nahlédnout do dokladů týkajících se příslušné samosprávy i na správě družstva.

Které položky, jež hradím v nájemním předpise, jsou zálohové a vyúčtují se mi jednou za rok?

Všechny položky uvedené v druhé části nájemního předpisu pod názvem zálohy na služby jsou následně předmětem ročního vyúčtování. Do vyúčtování se navíc zahrnuje ještě správa domu, provoz domu, pojištění domu a daň z nemovitosti. V písemné podobě je každoročně vyúčtování za uplynulý rok rozesíláno jednotlivým uživatelům nejpozději v dubnu následujícího roku. Případné přeplatky jsou rozesílány následně v květnu a červnu.

Je součástí rámcové pojistné smlouvy odpovědnost za škodu způsobenou provozem domácnosti?

Na tuto možnost pamatuje samostatná rámcová pojistná smlouva č. 7721127812, také uzavřená s pojišťovnou Kooperativa a.s. pro pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě v souvislosti s užíváním bytové jednotky. Vstup do této smlouvy není snadný, je podmíněn 100% souhlasem bydlících, což se podařilo zajistit zhruba polovině našich domů. Toto pojištění je velmi výhodné, platba ve výši 7 Kč je součástí měsíčního předpisu úhrad za užívání bytu. Kryje riziko, že způsobíte svým počínáním neúmyslně škodu sousedovi v bytě nebo družstvu ve společných prostorách příslušného domu, do výše 3 mil. Kč a to bez spoluúčasti. Pojištěnými dle této smlouvy jsou uživatelé bytových jednotek. Pojistnou událost si nahlašuje bydlící sám na zákaznickém centru tel. 957 105 105 a též plnění jde přímo na poškozeného.

Přechod dluhů a přeplatků při změně vlastníka

Převodem jednotky přecházejí na nového nabyvatele jak dluhy, tak i přeplatky spojené s touto jednotkou. Předmětný přechod upravuje § 1186 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákona. V praxi to znamená, že se zálohy na plnění spojené s užíváním bytu již nebudou vyúčtovávat převádějícímu (tzn. původnímu) vlastníku, nýbrž přejdou na nového nabyvatele bytu. Vyúčtování zálohových plateb (dále jen „VZP“) se tak (v průběhu roku) nerozděluje. Z tohoto důvodu je vhodné, aby si každý nabyvatel jednotky vyžádal při převodu jednotky od původního vlastníka potvrzení o tom, jaké dluhy na jednotce jsou a jaké dluhy na nového vlastníka přejdou. Případný přeplatek či nedoplatek z VZP je tak možné řešit mimo správce domu, a to vzájemnou dohodou převádějícího a nabyvatele, kde se domluví, jak se s rozdílem z VZP vypořádají.

Technický úsek

Co mám dělat, když nejede výtah nebo někdo uvízne ve výtahu?

Kabiny našich výtahů jsou vybaveny oboustrannou komunikací. V praxi to znamená, že z kabiny je možné 24 hodin denně zmáčknutím tlačítka ZVONEK vytočit přímo dispečink firmy OTIS. Proto v případě potřeby okamžitého zásahu (uvíznutí osoby v nepojízdné kabině, nebezpečný stav výtahu) použijte přímo tuto kabinovou komunikaci. Pro méně urgentní případy použijte bezplatnou linku OTIS LINE 800 107 525. Toto číslo je vyvěšeno v každém výtahu a použít jej může kdokoliv. V rámci servisní smlouvy je firma OTIS povinna do 1 hodiny provést vyproštění osob a do 2 hodin provést opravu (zprovoznění) výtahu.

Jaké opravy jsou hrazeny v rámci paušálu na výtahy?

Režim zajištění provozu a oprav výtahů je ošetřen smluvně s firmou OTIS. Do paušálu, který každý hradí měsíčně v rámci předpisu úhrad, patří všechna seřízení, odborné prohlídky, revize a odborné zkoušky, také drobné opravy, bez materiálových nároků, pokud nejsou zaviněny uživateli, to vše v pracovní době. Smluvně je zajištěno odstranění opravy do 2 hodin od nahlášení a do 1 hodiny vyproštění osob. Mimo pracovní dobu jsou účtovány příplatky, proto doporučujeme zvážit naléhavost opravy. Velké opravy a opravy zaviněné nájemci jsou hrazeny z DZOI příslušného domu, případně přímo uživateli.

Proč v našem domě stále svítí výtahové kabiny?

Osvětlení výtahových kabin bylo nastaveno na cca 30 minut. Důvodem je nainstalované zářivkové osvětlení, jehož časté zhasínání a rozsvěcení škodí zářivkách a je neekonomické z hlediska spotřeby energie. Interval 30 minut je proto kompromis mezi životností zářivky a úsporou energie. V praxi to znamená, že na většině domů výtahová kabina ve dne neustále svítí a v noci zhasíná. Pokud je kabina již vybavena osvětlením z LED diod, zhasíná po cca 30 vteřinách.

Jak postupovat v případě žádosti o zavedení internetového připojení do bytu?

Bydlíte-li v domě, kde již internetové připojení existuje, jednejte přímo s konkrétním poskytovatelem tohoto připojení. Není-li ve vašem domě ještě internet zaveden, nebo je od jiné společnosti, podléhá první instalace přípojky do domu schválení ze strany samosprávy domu a společenství vlastníků, pokud jsou v domě vlastníci bytů. V takovém případě je nutné, aby budoucí poskytovatel internetu vždy nejdříve jednal přímo s pracovníky družstva a teprve potom s výborem samosprávy. Při realizaci je nutné vždy informovat samosprávu a po zhotovení přípojky zajistit úklid společných prostor.

Jak postupovat při zjištění závady v domě? Nezvoní nám zvonek, nehřeje topení, nefunguje společná televizní anténa, nesvítí světla na chodbě apod.

Je nutné obrátit se na předsedu samosprávy nebo člena výboru samosprávy. Ten vypíše žádanku oprav, kterou sám nebo vaším prostřednictvím doručí bytovému technikovi na družstvo. Bytový technik na základě žádanky opravu objedná u příslušné firmy. Pokud se jedná o havárii (prasklá voda, topení apod.) můžete zavolat firmu sami, následně však musíte informovat výbor samosprávy a ten vypíše žádanku dodatečně. Havarijní opravy zajišťují přednostně firmy, s nimiž má družstvo uzavřenou smlouvu. Kontakty jsou zveřejněny v každém domě a na internetových stránkách družstva.

Jaké opravy v bytě jsou hrazeny ze společných prostředků?

Každý dům má vlastní fond oprav (DZOI – dlouhodobá záloha na opravy a dodatečné investice), vytvářený položkou v nájemním předpise. Z něj se financují veškeré opravy společných částí domu, a to i těch, které jsou umístěny v bytech (např. stoupací vedení vody a kanalizace, ústřední topení, společná televizní anténa, okna apod.). Opravy nebo výměny v bytech, zejména zařizovacích předmětů jako je sporák, umyvadlo, vana, WC, kuchyňská linka apod., si hradí každý uživatel bytu ze svého. Podrobnosti uvádí čl. 31 a 32 Stanov OSBD Česká Lípa.

Kdy se zahajuje dodávka tepla?

Podle vyhlášky 194/2007 Sb. je otopné období od 1. září do 31. května a topí se, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu poklesne pod + 13°C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty pro následující den.

Je možné zajistit, aby byla teplá voda dodávána nepřetržitě 24 hodin?

Podle vyhlášky 194/2007 Sb. je dodávka teplé vody uskutečňována denně nejméně od 6:00 hodin do 22:00 hodin. Bez problému lze zajistit nepřetržitou dodávku teplé vody v topném období pouze v domech, které mají vlastní domovní předávací stanici. Je však nutné vzít v úvahu navýšení nákladů na ohřev teplé vody po celou noc. Změna doby dodávky je podmíněna souhlasem 2/3 všech uživatelů bytů.

Jaké parametry musí mít teplá voda?

Podle vyhlášky 194/2007 Sb. by teplá voda měla mít na výtoku u spotřebitele teplotu 45 až 60°C s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v době odběrných špiček.

Co je příčinou plísní v bytech?

Vždy vliv okolního prostředí. Ať již se jedná o zvýšenou prostorovou vlhkost, tepelné mosty, kondenzaci vodních par nebo v neposlední řadě nedostatečné větrání. Jedná se tedy o vlivy ve většině případů přímo ovlivnitelné užíváním bytu. Plastová okna nejsou většinou sama o sobě příčinou vzniku plísní.

Jak se bránit výskytu plísní v bytech?

Nejedná-li se o konstrukční vadu domu, je pravděpodobně výskyt plísní zaviněn chybným užíváním bytu. Nejjednodušší prevence - pravidelné intenzivní krátkodobé větrání, topení v mrazivých nebo deštivých dnech, při mrazech temperování i v době nepřítomnosti, nebránění proudění vzduchu kolem venkovních zdí přistaveným nábytkem. Dále při všech činnostech, kdy vzniká více vlhkosti (např. vaření, koupání, sprchování, žehlení, sušení prádla) používat centrální nebo samostatné odsavače par či více větrat.

Musí být provedena revize plynového zařízení při výměně spotřebiče nebo zásahu do rozvodu plynu v bytě?

V případě výměny spotřebiče nemusí být prováděna revize, pokud se jedná pouze o záměnu spotřebiče starého za nový. Dále nemusí být revize provedena v případě zásahu do rozvodu plynu v bytě, pokud není plynovod prodloužen o více jak 3 m. V obou případech však musí zásah provádět osoba, která má oprávnění. Periodické revize plynového zařízení v družstvem spravovaných domech se provádějí jednou za 3 roky, jak ukládá příslušná legislativa.

Kdo je oprávněn zaplombovat plynoměr, elektroměr nebo bytové vodoměry, popřípadě vyměnit porušenou plombu?

Plynoměr a elektroměr jsou majetkem dodavatelů plynu a elektřiny, proto manipulace s plombou přísluší pouze těmto dodavatelům nebo jím pověřeným organizacím. Bytové vodoměry jsou společnou částí domu a manipulace s plombou přísluší pouze osobám, pověřeným družstvem. Při jakékoliv manipulaci je proto nutné informovat pracovníky družstva (energetika).

Jak postupovat při rekonstrukci a modernizaci bytu, příp. spol. prostoru?

Jakoukoliv stavební úpravu, či změnu bytu nebo společných prostor nesmí člen-nájemce provádět bez předchozího souhlasu družstva. Tato povinnost je dána Stanovami OSBD Česká Lípa. Je nutné napsat žádost, do níž uvedete své jméno, adresu vč. čísla bytu, místo a stručný popis plánovaných prací a podpis. Žadatelem nemůže být podnájemník. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat odstranění provedených úprav. Souhlas družstva nenahrazuje povolení příslušného stavebního úřadu.

Jak volat v případě havárie službu Global Assistance?

V jakém případě volat?
Služba Global Assistance je součástí systému pojištění bytů a domů. Zajišťuje tedy výhradně havarijní služby, aby zamezila či předcházela vzniku škod na majetku a ohrožení zdraví. Neslouží k řešení běžných poruch a závad v domácnosti, které lze odstranit kdykoliv. Volejte proto pouze v případě naléhavých situací, jako je prasklé potrubí vody či topení, ucpaná kanalizace, netěsné plynové potrubí, zabouchlé dveře v bytě apod. Pokud si nejste jisti, nic se neděje, operátor po rozhovoru s vámi rozhodne, zda jde o havárii či ne.

Jak volat?
Bez dalších předvoleb vytočte číslo 1220. Zde se vám ozve automatická ústředna s nabídkou dalších voleb, zvolíte předvolbu č. 1 (odtah vozidla, právní pomoc či domácí technická asistence). Následuje další upřesnění nabídky služeb, tentokrát si zvolíte předvolbu č. 2 (domácí technická asistence) a budete přepojeni na operátora, který vás již svými dotazy povede. Je nutné oznámit, že voláte z domu ve správě OSBD Česká Lípa.
V případě havárie v bytě může volat každý, v případě havárie na společných částech domu by měl volat určený zástupce domu, většinou předseda samosprávy. Pokud zavolá někdo jiný, bude se volání zpětným dotazem na kontaktní telefonní číslo předsedy autorizovat. Tím se zabrání zbytečným výjezdům a falešným poplachům.
Upozorňujeme, že linka 1220 je placená a to i pro volající s neomezenými mobilními limity. Platí se tarif jako za běžné volání.

Jak to bude s placením?
Služba je zčásti hrazena z pojistného, takže výjezd a hodina práce (do max. výše 2 000 Kč) je v rámci pojištění hrazena a to pro každý byt 2x ročně. Další výjezd či opravu většího rozsahu si již budete muset hradit sami, stejně jako je tomu dnes. V případě havarijní opravy společné části domu bude škodu likvidovat správa družstva, takže nebudete muset platit nic.

Zavedením služby Global Assistance jsme nezrušili možnost volat dalším spolupracujícím firmám, jak jste byli zvyklí dříve. Stále také platí smlouva o havarijní službě s firmou Josef Gernat – Instala. Služba Global Assistance pouze rozšiřuje nabídku servisních služeb a v případě havárie garantuje poskytnutí pomoci.

Co mám pojištěno částkou 7 Kč, kterou mám uvedenou v nájemním předpise?

Jedná se o pojištění „odpovědnosti za škodu způsobenou provozem domácnosti“. Pojištěnými jsou uživatelé bytových jednotek v družstevních domech nebo v domech Společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou, jež jsou naším družstvem spravovány a uživatelé jednotlivých bytů souhlasili s tímto připojištěním nad rámcovou pojistnou smlouvu. Limit plnění pro jednu bytovou jednotku jsou 3 milióny Kč, bez spoluúčasti.
Pojistná událost z této pojistky nastává, pokud vzniklá škoda v jiném bytě nebo ve společném prostoru domu nebyla způsobena závadou na společné části domu (např. radiátor, svislý rozvod vody) a následně závadu odstranila firma objednaná družstvem na náklad domu. Taková škoda patří pod rámcovou pojistnou smlouvu družstva.

Kdo a kam hlásí pojistnou událost z pojistné smlouvy odpovědnosti za škodu způsobenou provozem domácnosti?

Vzniklou škodu hlásí ten, kdo škodu způsobil a užívá bytovou jednotku. Škodu lze nahlásit elektronicky na internetových stránkách pojišťovny Kooperativa - www.koop.cz nebo telefonicky na číslo 957 105 105 (dále volba 3 a 1) na dispečink do Brna. Údaje nutné při hlášení škody:
• číslo pojistné smlouvy 7721127812, číslo identifikátoru 8706619333
• IČO družstva 00005622
• jméno a příjmení, adresu, číslo bytu poškozeného, telefon, e-mail
• rozsah škody, kterou jsem způsobil
• důvod vzniku škody
Po nahlášení Vám pojišťovna bezprostředně sdělí číslo pojistné události, pod které dáte k dispozici poškozenému. Vývoj likvidace škody pojišťovnou je opět možné sledovat na internetových stránkách www.koop.cz. Plnění obdrží přímo poškozený nebo dům v případě škody na společných prostorách. V případě nejasností a dotazů se obraťte na správu družstva.

Právní úsek

Jsem v bytě podnájemníkem, musím se podílet na pravidelném úklidu společných prostor?

Povinnost uklízet společné prostory dle rozsahu a rozpisu určeného samosprávou je uložena nájemci bytu Stanovami OSBD Česká Lípa a Domovním řádem. Je věcí dohody nájemce a podnájemníka zda spolu s užíváním bytu bude podnájemník provádět i úklid společných prostor. Za neprovedení úklidu je ze strany družstva vždy postižen nájemce.

Co je nutné při převodu družstevního podílu na OSBD?

Převod družstevního podílu se týká družstevních bytů, které nejsou ještě převedeny do vlastnictví člena a vlastníkem je stále družstvo. Při tomto aktu je nutné, aby se na bytové oddělení v den převodu osobně dostavili účastníci obou stran (převádějící i přebírající), v případě manželů je nutná účast obou (případně ověřená plná moc). Účastníci převodu musí předložit platné občanské průkazy, rodné listy při převodu mezi rodinnými příslušníky. Převádějící nesmí mít žádné závazky vůči družstvu (dluh na nájmu nebo vyúčtování zálohových plateb apod.). Poplatek za převod družstevního podílu je stanoven nejvyšším orgánem družstva a činí podle velikosti bytu 5500 – 6900 Kč včetně DPH. Pokud není dohoda obou stran, hradí poplatek nabyvatel.

Jak mám řešit situaci po rozvodu manželství?

V tomto případě je nejlepším řešením uzavřít písemnou dohodu bývalých manželů (s ověřenými podpisy), kdo zůstane členem družstva a tím pádem bude nadále nájemcem družstevního bytu. S touto dohodou, rozsudkem o rozvodu v právní moci a osobními doklady se bývalí manželé dostaví na bytové oddělení družstva. Pokud nedojde k dohodě rozhodne o tom, kdo bude byt užívat soud, na základě návrhu jednoho z nich.

Jaké jsou podmínky převodu družstevního bytu do vlastnictví?

Do osobního vlastnictví jsou převáděny bytové jednotky (včetně podílu na společných částech domu a pozemku) na základě podaných žádostí. Jednou z podmínek převodu do osobního vlastnictví je fyzické užívání této jednotky a dále splacení investičního úvěru na výstavbu domu (anuita) pokud již není splacena běžně v nájmu. Mimo to, je zapotřebí splatit další závazky na domě (např. vnitropůjčka, půjčka od finančního ústavu apod.). Před samotným podpisem smlouvy uhradí žadatel o převod bytu do osobního vlastnictví poplatek, který je stanoven na družstvu ve výši 4 600 Kč a zahrnuje veškeré administrativní úkony co se převodu do vlastnictví týče.

Jaké změny musím hlásit neprodleně na bytové oddělení ?

Nájemce bytu je povinen oznamovat a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamovat družstvu veškeré změny podstatné pro vedení bytové evidence, včetně včasného oznamování změn týkajících se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence, rozúčtování cen za plnění spojená s užíváním bytu a doručováním písemností. Pokud nájemce nesplní tuto povinnost, považuje se to za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu.

Co potřebuji k uzavření podnájemní smlouvy.

Přenechat do podnájmu družstevní byt nebo jeho část, lze jen na základě písemného souhlasu družstva. Porušením této povinnosti se nájemce dopouští porušení zákona a stanov, které může být v konečném důsledku i důvodem k vyloučení z družstva. Podnájemní smlouva se uzavírá na bytovém oddělení družstva za osobní účasti obou stran (jsou-li manželé tak obou), kteří předloží platné občanské průkazy a uhradí poplatek 1 500 Kč (kdo hradí poplatek je předmětem dohody obou stran). Takto uzavřená smlouva nabývá platnosti, pokud ji schválí představenstvo družstva. Při schvalování se přihlíží k vyjádření příslušné samosprávy.

Jsou hlučné práce v domě omezeny časovým intervalem? Jsou dny, kdy není možné provádět hlučné práce vůbec?

Tuto problemetiku upravuje Domovní řád OSBD Česká Lípa, jde je uvedeno v článku 9 - Klid v domě:
1. Bydlící jsou povinni užívat byt (nebytový prostor) v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní nadměrným hlukem. Současně jsou povinni zajistit, aby stejným způsobem se chovaly i jejich návštěvy, a další osoby vstupující do domu z titulu jejich práva užívat byt (nebytový prostor).
2. V době od 22:00 hod. do 6:00 hod. jsou bydlící i uživatelé bytů (nebytových prostor), či jednotek povinni dodržovat v domě a v jeho bezprostředním okolí noční klid..
Pokud provádí nájemník ohlášené stavební úpravy v bytě, je nad rámec Domovního řádu omezen souhlasem družstva. V něm je doba provádění prací omezena na dobu 8-18 hodin, pokud možno mimo dny pracovního klidu. Práce v těchto dnech by měly mít velmi vážný důvod, v krátkém časovém úseku.

Mohu se nechat zastoupit na členské schůzi samosprávy?

Pokud jsem nájemce člen družstva a člen příslušné samosprávy a nemohu se z vážných důvodů účastnit členské schůze této samosprávy, mohu na základě plné moci pověřit někoho jiného, aby mě zastupoval. Plná moc nemusí být ověřená a přikládá se k presenční listině.

Stal jsem se vlastníkem bytu a jsem členem družstva, mám chodit na členské schůze samosprávy?

Členy samosprávy jsou všichni členové-nájemníci i vlastníci členové, kteří užívají byty (garáže) v okruhu působnosti samosprávy.

Máme na samosprávě nefunkční výbor samosprávy, co máme dělat?

Členy výboru volí členská schůze příslušné samosprávy. Tudíž jenom ona má právo je i odvolat. Pokud výbor samosprávy není ochoten sám svolat členskou schůzi samosprávy, musí tak učinit na základě požadavku jedné třetiny všech členů samosprávy, představenstva družstva anebo delegáta SD. Každá samospráva může o pomoc v této situaci požádat pověřeného člena představenstva, který se členské schůze zúčastní, případně ji bude na základě zmocnění představenstvem řídit.

Jaká sankce a kdy mě postihne když neuhradím nájem?

Nezaplatí-li nájemce úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu do pěti dnů po její splatnosti, je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení. Stanovami OSBD Česká Lípa je určena splatnost nájemního předpisu do 25. dne běžného měsíce. Výše poplatku z prodlení je určena Stanovami družstva ve výši 1 promile denně, což je 36,5 procent za rok. Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud neřeší uživatel své případné dluhy neprodleně když nastanou, je obvyklé, že poplatky z prodlení výražně převýší dluh na nájemném.

Mohu si převést byt do vlastnictví, když jsem si nepodal žádost v zákonném termínu?

Ano, tuto možnost upravují Stanovy jako právo člena v čl. 12 písm. m, kde člen družstva má právo na převod družstevního bytu nebo garáže v budově, které fyzicky užívá na základě řádně uzavřené nájemní smlouvy do vlastnictví i v případech podání písemné výzvy po termínu, uvedeném v zákoně. Družstvo převede byt nebo garáž v budově do vlastnictví člena postupem dle § 23 a násl. zákona o vlastnictví bytů platného do 31. 12. 2013.

Musím odstranit botník a skřínku za výtahem a u bytových dveří?

Společná chodba a prostor za výtahem je součástí únikové cesty, ve které není vhodné z důvodu bezpečnosti uživatelů bytů skladovat jakékoliv věci. V případě vzniku požáru a zakouření schodiště by tyto věci znemožnily rychlé a bezpečné opuštění prostoru. Také zasahujícím hasičům by tyto věci byly na překážku. Nábytek, botníky apod. umístěné za výtahem znemož?ují přístup k hasebnímu zařízení v hydrantu, který je zde umístěn.

Kdo určuje rozsah a četnost malého a velkého úklidu společných prostor?

Tato pravomoc je dle metodického pokynu (schváleného představenstvem) v kompetenci výboru samosprávy nebo členské schůze. Jeden z těchto orgánů musí stanovit rozsah a četnost jak malého, tak velkého úklidu a to podle typu domu. Následně musí být tato pravidla úklidu společných prostor současně s rozpisem dle jmen a datumů vyvěšena v domě, aby bylo zajištěno, že všichni jsou o nich informováni.

Co mohu skladovat ve společném prostoru, který je užíván jako sušárna?

V tomto společném prostoru nemohou být dle Domovního řádu OSBD Česká Lípa skladovány žádné věci, které doma nechci, ale vyhodit je také nechci, protože pro ně v budoucnu předpokládám využití. V tomto prostoru se mohou nacházet věci, které jsou vybavením místnosti, např. stolek nebo skřínka na odkládání koše na prádlo, kolíčky apod.

Mohu kouřit ve společných prostorách domu?

I tuto problematiku upravuje Domovní řád OSBD Česká Lípa, který jednoznačně zakazuje kouření ve společných prostorách domů. Kouření způsobuje zápach a nepořádek v těchto prostorách, odhozené nedopalky poškozují podlahové krytiny a může dojít i k požáru. Nedodržování zákazu kouření je klasifikováno jako porušování pravidel občanského soužití.

Je povinností zavírat hlavní vstup domu?

Uživatelé bytů jsou povinni zavírat dům v době od 22.00 do 5.00 hodin.

Musím uklízet společné prostory i když jsem starý a nemocný a v bytě se často nezdržuji?

Nepřítomnost v bytě či (věk), nezbavuje uživatele bytu provádět úklid společných prostor jak domu, tak i bezprostředního okolí domu. V případě neprovedení úklidu má povinnost uhradit náklady vzniklé zajištěním úklidu dodavatelským způsobem.

V uvedeném čase zahájení členské schůze se nás nesešla nadpoloviční většina členů samosprávy, může schůze proběhnout?

Tato situace je velmi častým jevem z důvodu nezájmu členů o dění v domě. Stanovy OSBD Česká Lípa proto obsahují ustanovení, že po 15 minutách čekání proběhne náhradní členská schůze, která ovšem musí jednat a rozhodovat jen o bodech uvedených na pozvánce. K přijetí usnesení je potřeba souhlas 2/3 přítomných (nikoliv nadpoloviční jako u řádné členské schůze).

Jak má být napsáno usnesení z členské schůze?

Usnesení členské schůze musí být formulováno jasně a krátce, že členská schůze schvaluje aby.......... a u každého usnesení by mělo být uvedeno hlasování (pro, proti, zdržel se). Velmi často bývá usnesení „zašifrováno“ do bodů jednání bez uvedení počtu hlasování. Vzorový zápis z členské schůze je možno požadovat na správě družstva, nebo je možno si jej vytisknout na internetových stánkách www.osbd.cz . Vstupní heslo obdrží každý člen družstva na bytovém oddělení na požádání. Nově bude na těchto stránkách uveřejněno několik příkladů použitelných pro formulaci usnesení členské schůze.

Jak probíhá hlasování na členské schůzi a kdo může hlasovat?

Svou vůli by měl každý člen družstva vyjádřit zvednutím ruky na dotaz řídícího schůze, kdo je pro, proti, zdržel se. Často se lidé jaksi ostýchají vyjádřit se tímto způsobem a následně dochází k dohadům, zda byla akce schválena, či ne. Pokud mají manželé společné členství a jsou oba přítomni na schůzi, hlasuje jen jeden. Stejně tak člen, který má v domě více bytů, má pouze jeden hlas.

Kde se mohu seznámit se zápisem z členské schůze našeho domu?

Každý člen družstva má právo nahlédnout do zápisů z členských schůzí příslušné samosprávy na správě družstva. Zde jsou zakládány dle jednotlivých domů. Dostupné jsou také na internetových stránkách www.osbd.cz . Případně na nástěnce v domě, pokud je instalována.

Kdo může svolat členskou schůzi, když výbor samosprávy pracuje špatně a nebo nepracuje vůbec?

Dle Stanov OSBD Česká Lípa musí výbor samosprávy svolat členskou schůzi na žádost jedné třetiny všech členů samosprávy, představenstva nebo delegáta, který zastupuje příslušnou samosprávu na Shromáždění delegátů. Pokud výbor požadovanou členskou schůzi nesvolá do 30 dnů, může ji svolat představenstvo. V tomto případě ji řídí pověřený člen představenstva.

Má nájemník povinnost v rámci úklidu v zimních měsících odklízet sníh před domem?

Domovní řád OSBD Česká Lípa v článku 4 říká: „Nájemci bytů jsou povinni podílet se na zajišťování pořádku a čistoty v domě, zejména na úklidu společných prostor, zametání a mytí schodů a chodeb, udržování čistoty ve sklepích, vchodových dveří a na odklízení nečistot z vchodů a přilehlého okolí k domu; v zimě pak též na odklízení sněhu, odstraňování zmrazků či jiných závad ve schůdnosti vstupního schodiště a vchodů, podle zásad a v rozsahu stanoveném rozpisem služeb v domě či podle zásad v domě obvyklých..“ V praxi to znamená, že přístup k domu a jeho bezprostřední okolí musí uklidit ten z nájemníků, který má dle rozpisu úklid, případně smluvně zajištěný dodavatel.

Jakým způsobem se dozvím, že na domě proběhne členská schůze samosprávy?

Výbor samosprávy vyhotoví pozvánku a vyvěsí ji v domě nejméně 5 dnů před konáním členské schůze. Pokud má dům více vchodů vyvěsí ji ve všech vchodech. Dle Stanov OSBD Česká Lípa musí výbor samosprávy nebo pověřený předseda (tj. předseda s pravomocemi výboru samosprávy) svolat členskou schůzi nejméně jedenkrát za 12 měsíců a informovat členy o hospodaření (všech nákladech a výnosech) jejich domu.

V uvedeném čase zahájení členské schůze se nás nesešla nadpoloviční většina členů samosprávy, může schůze proběhnout?

Tato situace je velmi častým jevem z důvodu nezájmu členů o dění v domě. Stanovy OSBD Česká Lípa proto obsahují ustanovení, že po 15 minutách čekání proběhne náhradní členská schůze, která ovšem musí jednat a rozhodovat jen o bodech uvedených na pozvánce. K přijetí usnesení je potřeba dvou třetinový souhlas přítomných (nikoliv nadpoloviční jako u řádné členské schůze).

Co všechno musí obsahovat pozvánka na členskou schůzi?

Na pozvánce musí být uveden datum, místo a čas konání členské schůze a program jednání v bodech. Obvykle je pozvánka opatřena podpisem předsedy a razítkem samosprávy.

SVJ
Ekonomický úsek

Proč má každý dům jinou cenu za studenou vodu ve vyúčtování zálohových plateb?

V každém domě vznikne jiný rozdíl mezi součtem odečtů bytových vodoměrů a odečtem hlavního vodoměru SV ve sklepě. Tento je obvyklý až do výše 20%, protože bytové vodoměry jsou méně přesné, než hlavní vodoměr. Cena se pak na každém domě vypočítá tak, že se fakturovaná částka za hlavní vodoměr vydělí součtem odečtených dílků na bytových vodoměrech a dostaneme cenu za m3 studené vody každého domu .

Co všechno je zahrnuto do pojištění domu?

Obsahem rámcové pojistné smlouvy uzavřené SČMBD s pojišťovnou Kooperativa a.s. je pojištění tzv. All risk (pojištění proti všem nebezpečím včetně povodně), odpovědnosti za škodu, odcizení a vandalismu. Pojistná hodnota domů je vypočtena součtem hodnot jednotlivých bytů. Aktuální hodnota pojištěného majetku v roce 2022 činí 17,1 miliardy Kč. Byt s podlahovou plochou do 50m2 je pojištěn na hodnotu 901 tis. Kč. Dále pak pojistná částka stoupá u bytů do 60m2 na 1261 tis. Kč, do 70m2 na 1621 tis. Kč, do 80m2 na 1982 tis. Kč a nad 80m2 na 2342 tis. Kč.
All risk je pojištěn s nulovou spoluúčastí, u odpovědnosti se aplikuje integrální franšíza 1 000 Kč a vandalismus zůstává pojištěn s integrální franšízou 1500 Kč. To znamená, že do výše škody 1000 Kč respektive 1500Kč není od pojišťovny poskytnuto žádné plnění a nad tuto výši je naopak plnění od pojišťovny 100%. Krádež s překonáním překážky a loupež je pojištěna s 1000 Kč spoluúčastí, což znamená, že do této částky pojišťovna neplní nic a nad tuto částku plní právě to, co je nad hodnotu spoluúčasti. Dále je pojištěna hasící technika na všech bytových domech a to s nižší spoluúčastí 100 Kč. Se spoluúčastí 1000 Kč jsou pojištěny okrasné dřeviny před domem, pokud jsou umístěny na vlastním pozemku. Také jsou pojištěny se spoluúčastí 1000 Kč předměty nájemců ve společných prostorách k tomu určených (např. kolo v kolárně). V případě odcizení a vandalismu musí být událost šetřena Policií ČR. Již v předchozí smlouvě byly pojištěny skleněné výplně. Současná smlouva s pojištěním rizika jejich poškození počítá a to se spoluúčastí 500 Kč. Součástí smlouvy se od roku 2019 stala také služba Domácí pomoc od Global Assistance.
Součástí této smlouvy je pojištění odpovědnosti statutárních orgánů SVJ do výše 10 mil. Kč.

Jak se vypočítají osoboměsíce a k čemu slouží?

Osoboměsíce k příslušnému bytu se vypočítají tak, že se sečtou všechny osoby za kalendářní rok bydlící v bytě v jednotlivých měsících (příklad: 01-06 bydlelo 6 osob, 07-12 bydlely 4 osoby = 6x6 + 6x4 = 60 osoboměsíců). Toto číslo je používáno při výpočtu úhrady za elektřinu společných prostor a provoz výtahu.

Jak mám postupovat, když jsem neuhradil nájemné?

Pokud vlastní neuhradí měsíční předpis úhrad ve lhůtě splatnosti, dostává se do prodlení. V tomto okamžiku je nutné neprodleně kontaktovat právní; oddělení družstva a dohodnout se, jakým způsobem lze situaci řešit. Upřednostňována je dohoda mezi účastníky, neboť tím se lze vyhnout soudním sporům. Významnou možností, je uzavření dohody o uznání dluhu a splátkách. V případě řádného splácení dle ujednání v dohodě, si ušetříte finanční prostředky za případné náklady řízení ve věci žaloby na dlužnou částku. V případě, že dlužník, který dluží dva a více nájmů nebo neplní závazky podle dohody, je přistoupeno k vymáhání právní cestou. Na včasném řešení svého problému můžete jen získat.

Kde je možno seznámit se s čerpáním a zůstatky DZOI?

Jednou z povinností výboru společenství vlastníků dle stanov je seznamovat vlastníky s výsledky hospodaření a to nejméně jednou ročně. V praxi to znamená, že na jednání společenství vlastníků jsou všichni seznámeni účetní závěrkou. Výborům jsou tyto informace v písemné podobě zasílány správou družstva v prvním čtvrtletí následujícího roku. Informace o hospodaření najde každý vlastník i na internetových stránkách www.osbd.cz s tím, že si na správě družstva vyzvedne přístupové heslo. V opodstatněných případech je možno nahlédnout do dokladů týkajících se příslušného společenství vlastníků i na OSBD Česká Lípa v úřední době.

Které položky, jež hradím v předpise úhrad, jsou zálohové a vyúčtují se mi jednou za rok?

Všechny položky uvedené v druhé části předpisu pod názvem zálohy na služby jsou následně předmětem ročního vyúčtování. Do vyúčtování se navíc zahrnuje ještě správa domu, provoz domu a pojištění domu. V písemné podobě je každoročně vyúčtování za uplynulý rok rozesíláno jednotlivým uživatelům nejpozději v dubnu následujícího roku. Případné přeplatky jsou rozesílány následně v květnu a červnu.

Je součástí rámcové pojistné smlouvy odpovědnost za škodu způsobenou provozem domácnosti?

Na tuto možnost pamatuje samostatná rámcová pojistná smlouva č. 7721127812, také uzavřená s pojišťovnou Kooperativa a.s. pro pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě v souvislosti s užíváním bytové jednotky. Vstup do této smlouvy není snadný, je podmíněn 100% souhlasem bydlících, což se podařilo zajistit zhruba polovině našich domů. Toto pojištění je velmi výhodné, platba ve výši 7 Kč je součástí měsíčního předpisu úhrad za užívání bytu. Kryje riziko, že způsobíte svým počínáním neúmyslně škodu sousedovi v bytě nebo družstvu ve společných prostorách příslušného domu, do výše 3 mil. Kč a to bez spoluúčasti. Pojištěnými dle této smlouvy jsou uživatelé bytových jednotek. Pojistnou událost si nahlašuje bydlící sám na zákaznickém centru tel. 957 105 105 a též plnění jde přímo na poškozeného.

Přechod dluhů a přeplatků při změně vlastníka

Převodem jednotky přecházejí na nového nabyvatele jak dluhy, tak i přeplatky spojené s touto jednotkou. Předmětný přechod upravuje § 1186 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákona. V praxi to znamená, že se zálohy na plnění spojené s užíváním bytu již nebudou vyúčtovávat převádějícímu (tzn. původnímu) vlastníku, nýbrž přejdou na nového nabyvatele bytu. Vyúčtování zálohových plateb (dále jen „VZP“) se tak (v průběhu roku) nerozděluje. Z tohoto důvodu je vhodné, aby si každý nabyvatel jednotky vyžádal při převodu jednotky od původního vlastníka potvrzení o tom, jaké dluhy na jednotce jsou a jaké dluhy na nového vlastníka přejdou. Případný přeplatek či nedoplatek z VZP je tak možné řešit mimo správce domu, a to vzájemnou dohodou převádějícího a nabyvatele, kde se domluví, jak se s rozdílem z VZP vypořádají.

Technický úsek

Co mám dělat, když nejede výtah nebo někdo uvízne ve výtahu?

Kabiny výtahů by měly být vybaveny oboustrannou komunikací. V praxi to znamená, že z kabiny je možné 24 hodin denně zmáčknutím tlačítka ZVONEK vytočit přímo dispečink firmy, která provádí servis výtahů. V případě potřeby okamžitého zásahu (uvíznutí osoby v nepojízdné kabině, nebezpečný stav výtahu) je vhodné použít tuto kabinovou komunikaci. Pro méně urgentní případy či pokud není kabina vybavena nouzovým voláním, použijte linku na servisní firmu. Toto číslo by mělo být viditelně umístěno v každé kabině a použít jej může kdokoliv. Podle ČSN 27 4002 je servisní firma povinna provést vyproštění osob do 1 hodiny od zavolání.

Jaké opravy jsou hrazeny v rámci paušálu na výtahy?

Režim zajištění provozu a oprav výtahů je ošetřen vždy smluvně. Do poplatku, který každý hradí vlastník měsíčně v rámci předpisu úhrad, patří údržba a odborné prohlídky, seřízení či drobné opravy, většinou bez materiálových nároků, to vše v pracovní době. Mimo pracovní dobu jsou účtovány příplatky, proto doporučujeme zvážit naléhavost opravy. Mimo servisní paušál se hradí opravy většího rozsahu, opravy s materiálovými nároky či opravy, způsobené vandalismem. Tyto opravy jsou většinou vždy předem schválené zástupcem společenství.

Jak postupovat v případě žádosti o zavedení internetového připojení do bytu?

Je-li již v domě zavedeno internetové připojení, jednejte přímo s konkrétním poskytovatelem tohoto připojení. Není-li ve vašem domě ještě internet zaveden, nebo je od jiné společnosti, podléhá první instalace přípojky do domu schválení společenstvím vlastníků. V takovém případě je nutné, aby budoucí poskytovatel internetu vždy nejdříve jednal přímo s výborem společenství.

Jak postupovat při zjištění závady v domě? Nezvoní nám zvonek, nehřeje topení, nefunguje společná televizní anténa, nesvítí světla na chodbě apod.

Nejdříve je nutné rozlišit, zda se vůbec opravdu jedná o závadu na společné části domu. Pokud ano, je nutné obrátit se na člena výboru společenství a závadu oznámit. Ten by měl opravu zajistit buď přímo nebo prostřednictvím správce, tedy přes pracovníka družstva. Pokud se jedná o havárii (prasklá voda, topení, unikající plyn apod.), kdy není čas zajišťovat odstranění prostřednictvím člena výboru, můžete zavolat firmu sami, následně však o tom musíte informovat výbor. Havarijní opravy zajišťují také firmy, s nimiž má družstvo uzavřenou smlouvu. Kontakty by měly být zveřejněny v domě a najdete je i na internetových stránkách družstva.

Jaké opravy v bytě jsou hrazeny ze společných prostředků?

Každé společenství má vlastní fond oprav (DZOI – dlouhodobá záloha na opravy a dodatečné investice), vytvářený položkou v předpise úhrad. Z něj se financují veškeré opravy společných částí domu, a to i těch, které jsou umístěny v bytech (např. stoupací vedení vody a kanalizace, ústřední topení, společná televizní anténa, okna apod.). Opravy nebo výměny v bytech, zejména zařizovacích předmětů, jako je sporák, umyvadlo, vana, WC, kuchyňská linka apod., si hradí každý vlastník bytu ze svého. Přesný výčet společných částí v bytě lze nalézt v prohlášení vlastníka, jímž se vyčleňovaly bytové jednotky v domě.

Kdy se zahajuje centrální dodávka tepla?

Podle vyhlášky 194/2007 Sb. je otopné období od 1. září do 31. května a topí se, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu poklesne pod + 13°C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty pro následující den.

Je možné zajistit, aby byla teplá voda dodávána nepřetržitě 24 hodin?

Podle vyhlášky 194/2007 Sb. je dodávka teplé vody uskutečňována denně nejméně od 6.00 hodin do 22.00 hodin. Bez problému lze zajistit nepřetržitou dodávku teplé vody v topném období pouze v domech, které mají vlastní domovní předávací stanici či kotelnu. Je však nutné vzít v úvahu navýšení nákladů na ohřev teplé vody po celou noc. Změna doby dodávky je podmíněna souhlasem 2/3 všech uživatelů bytů.

Jaké parametry musí mít teplá voda?

Podle vyhlášky 194/2007 Sb. by teplá voda měla mít na výtoku u spotřebitele teplotu 45 až 60°C s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v době odběrných špiček.

Co je příčinou plísní v bytech?

Vždy vliv okolního prostředí. Ať již se jedná o zvýšenou prostorovou vlhkost, tepelné mosty, kondenzaci vodních par nebo v neposlední řadě nedostatečné větrání. Jedná se tedy o vlivy ve většině případů přímo ovlivnitelné užíváním bytu. Plastová okna nejsou většinou sama o sobě příčinou vzniku plísní.

Jak se bránit výskytu plísní v bytech?

Nejedná-li se o konstrukční vadu domu, je pravděpodobně výskyt plísní zaviněn chybným užíváním bytu. Nejjednodušší prevence - pravidelné intenzivní krátkodobé větrání, topení v mrazivých nebo deštivých dnech, při mrazech temperování i v době nepřítomnosti, nebránění proudění vzduchu kolem venkovních zdí přistaveným nábytkem. Dále při všech činnostech, kdy vzniká více vlhkosti (např. vaření, koupání, sprchování, žehlení, sušení prádla) používat centrální nebo samostatné odsavače par či více větrat.

Musí být provedena revize plynového zařízení při výměně spotřebiče nebo zásahu do rozvodu plynu v bytě?

V případě výměny spotřebiče nemusí být prováděna revize, pokud se jedná pouze o záměnu spotřebiče starého za nový. Dále nemusí být revize provedena v případě zásahu do rozvodu plynu v bytě, pokud není plynovod prodloužen o více jak 3 m. V obou případech však musí zásah provádět osoba, která k tomu má oprávnění. Periodické revize plynového zařízení se provádějí jednou za 3 roky, jak ukládá příslušná legislativa.

Kdo je oprávněn zaplombovat plynoměr, elektroměr nebo bytové vodoměry, popřípadě vyměnit porušenou plombu?

Plynoměr a elektroměr jsou majetkem dodavatelů plynu a elektřiny, proto manipulace s plombou přísluší pouze těmto dodavatelům nebo jím pověřeným organizacím. Bytové vodoměry jsou společnou částí domu a manipulace s plombou přísluší pouze osobám, pověřeným smluvně společenstvím. Při jakékoliv manipulaci je proto nutné informovat předem výbor společenství.

Jak postupovat při rekonstrukci a modernizaci bytu, příp. spol. prostoru?

Vlastník jednotky má právo stavebně upravovat svůj byt, nesmí však ztížit užívání ostatním vlastníkům. Tato povinnost je dána obvykle stanovami společenství a dále i platnou legislativou. Doporučujeme vždy stavební úpravu konzultovat s odborníkem, zda se nejedná o zásah např. do nosných částí domu. V takovém případě je nutné požádat stavební úřad o stavební povolení či ohlášku. Žadatelem nemůže být nájemník. V případě porušení ohlašovací povinnosti je stavební úřad nebo společenství oprávněno požadovat odstranění provedených úprav. Doporučujeme stavební úpravy také včas oznámit sousedům např. vyvěšením na patře nebo na nástěnku vchodu, zejména kvůli zvýšenému hluku a nepořádku. Samozřejmě je povinností vlastníka zajistit průběžný úklid společných prostor (výtah, chodba, vstupní hala), a to i mimo pravidelný rozpis služeb.

Jak volat v případě havárie službu Global Assistance?

V jakém případě volat?
Služba Global Assistance je součástí systému pojištění bytů a domů. Zajišťuje tedy výhradně havarijní služby, aby zamezila či předcházela vzniku škod na majetku a ohrožení zdraví. Neslouží k řešení běžných poruch a závad v domácnosti, které lze odstranit kdykoliv. Volejte proto pouze v případě naléhavých situací, jako je prasklé potrubí vody či topení, ucpaná kanalizace, netěsné plynové potrubí, zabouchlé dveře v bytě apod. Pokud si nejste jisti, nic se neděje, operátor po rozhovoru s vámi rozhodne, zda jde o havárii či ne.

Jak volat?
Bez dalších předvoleb vytočte číslo 1220. Zde se vám ozve automatická ústředna s nabídkou dalších voleb, zvolíte předvolbu č. 1 (odtah vozidla, právní pomoc či domácí technická asistence). Následuje další upřesnění nabídky služeb, tentokrát si zvolíte předvolbu č. 2 (domácí technická asistence) a budete přepojeni na operátora, který vás již svými dotazy povede. Je nutné oznámit, že voláte z domu ve správě OSBD Česká Lípa.
V případě havárie v bytě může volat každý, v případě havárie na společných částech domu by měl volat určený zástupce domu, většinou předseda samosprávy. Pokud zavolá někdo jiný, bude se volání zpětným dotazem na kontaktní telefonní číslo předsedy autorizovat. Tím se zabrání zbytečným výjezdům a falešným poplachům.
Upozorňujeme, že linka 1220 je placená a to i pro volající s neomezenými mobilními limity. Platí se tarif jako za běžné volání.

Jak to bude s placením?
Služba je zčásti hrazena z pojistného, takže výjezd a hodina práce (do max. výše 2 000 Kč) je v rámci pojištění hrazena a to pro každý byt 2x ročně. Další výjezd či opravu většího rozsahu si již budete muset hradit sami, stejně jako je tomu dnes. V případě havarijní opravy společné části domu bude škodu likvidovat správa družstva, takže nebudete muset platit nic.

Zavedením služby Global Assistance jsme nezrušili možnost volat dalším spolupracujícím firmám, jak jste byli zvyklí dříve. Stále také platí smlouva o havarijní službě s firmou Josef Gernat – Instala. Služba Global Assistance pouze rozšiřuje nabídku servisních služeb a v případě havárie garantuje poskytnutí pomoci.

Právní úsek

Kdo je osobou odpovědnou za správu domu a pozemku?

Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je výlučně společenství vlastníků. Správa domu je následně přenesena na OSBD Česká Lípa, které v rozsahu příkazní smlouvy tuto správu pro společenství vykonává. Za společenství jedná jeho statutární orgán, který zajišťuje činnosti správy. Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek. Správa se vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.

Jaké změny musím hlásit osobě odpovědné za správu domu?

Vlastník bytu je povinen bez zbytečného odkladu oznámit osobě odpovědné za správu domu, jméno, bydliště, jméno a bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoliv přechodnou, a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. To platí i v případě změny těchto údajů.

Mohu vlastnický byt přenechat do nájmu jiné osobě bez souhlasu společenství?

Vlastík bytu má právo vlastnický byt přenechat k užívání jiné osobě bez souhlasu osoby pověřené správou domu. Je však povinen správci domu oznámit jméno, bydliště a počet osob, které budou byt užívat.

Co musím nahlásit správci domu při koupi bytu?

Ke změně vlastníka je zapotřebí doložit správci domu návrh na vklad, popřípadě oznámení o změně vlastníka. Současně je pro účely budoucího vyúčtování zálohových plateb povinen nahlásit stav měřidel (teplo, voda), adresu původního vlastníka a číslo účtu, kam vyúčtování zaslat.

Jak je to s dodržováním klidu v domě?

Každý člen společenství je povinen si při užívání jednotky počínat v souladu s dobrými mravy tak, aby nedocházelo k obtěžování ostatních členů společenství. V době nočního klidu od 22:00 hod. do 6:00 hod. se každý člen společenství zdrží hluku, používání hlučných přístrojů a nástrojů, hry na hudební nástroje, zpěvu a hlučné komunikace.

Mohu se nechat zastoupit na shromáždění vlastníků?

Tuto problematiku upravují stanovy společenství. Každý člen je oprávněn dát se na zasedání shromáždění a při hlasování na shromáždění zastoupit fyzickou osobou, která nemusí být členem společenství. Plná moc musí být písemná a musí být předložena statutárnímu orgánu před zahájením zasedání. Plná moc se týká jen konkrétního daného jednání shromáždění vlastníků. Jedna fyzická osoba může zastupovat na základě plné moci maximálně tři členy společenství vlastníků, pokud stanovy nehovoří jinak.

Máme ve společenství nefunkční výbor, co máme dělat?

Členy výboru společenství volí shromáždění vlastníků. Tudíž jenom shromáždění má právo je i odvolat. Funkční období volených orgánů nebo členů volených orgánů je pětileté. Kdo přijme funkci voleného orgánu nebo člena voleného orgánu, zavazuje se, že bude tuto funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

Jaká sankce mě postihne, když neuhradím předpis úhrad?

Nezaplatí-li vlastník bytu úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu do pěti dnů po její splatnosti, je povinen zaplatit společenství úrok (poplatek) z prodlení dle stanov společenství. Splatnost předpisu úhrad je určena stanovami společenství a bývá zpravidla do 25. nebo posledního dne v měsíci. Veškeré neuhrazené předpisy mohou být správcem domu žalovány u soudu, kde soud následně vydá rozhodnutí o zaplacení dluhu. Pokud se dluh navyšuje, lze předpokládat, že společenství bude podávat návrh na výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti.

Mohu skladovat některé věci ve společných prostorách domu a je v domě dovoleno kouřit?

Člen společenství je povinen zdržet se umisťování předmětů nepatřících k vybavení domu ve společných částech a společných prostorách domu, zejména ukládání látek snadno vznětlivých, hořlavých nebo jinak nebezpečných, zdržet se užívání otevřeného ohně, kouření ve společných prostorách domu, výtahové kabině a v prostoru na střeše nebo vytváření přepážek ve společných částech domu.

Jakým způsobem se dozvím, že na domě proběhne shromáždění vlastníků?

Jednání shromáždění je svoláváno pozvánkou, z níž musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání. K pozvánce musí být připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, nejsou-li tyto podklady připojeny, je povinen svolavatel umožnit každému členu společenství včas se seznámit s těmito podklady. Pozvánka se zasílá členům společenství na adresu uvedenou v seznamu členů. Pokud nejsou připojeny k pozvánce podklady týkající se pořadu zasedání, musí pozvánka obsahovat označení místa, kde se člen společenství může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu shromáždění. Shromáždění je svoláváno ve lhůtě nejméně patnácti dnů před jeho konáním.

Mohu v bytě chovat domácí zvíře?

V případě chovu domácích zvířat je člen společenství povinen dbát, aby nedocházelo k obtěžování ostatních spolubydlících zejména pachem, hlukem nebo znečišťováním společných částí a společných prostor, dodržovat hygienické, veterinární a bezpečnostní předpisy. Je povinen zamezit volnému pobíhání jím držených domácích zvířat, nepřechovávat zvířata a nekrmit je ve společných částech domu a na pozemku, dbát, aby jím držená zvířata neznečišťovala okolí domu a v případě vzniku znečištění toto ihned svým nákladem odstranit. Člen společenství je povinen zdržet se chovu zvířat k domácímu chovu nevhodných, případně nebezpečných druhů.