Předpisy úhrad od 1. 7. 2024

  • Autor: Zuzana Kožániová
  • pondělí 8. července 2024

S účinností od 1. 7. 2024 budou na domech OSBD přepočteny zálohové platby na teplo, teplou vodu a vodné a stočné podle vyúčtování zálohových plateb za rok 2023. Přepočet vychází ze skutečných spotřeb jednotlivých uživatelů bytů. Bude zde zohledněna skutečná cena pro rok 2024 dle místně příslušných dodavatelů a rezerva schválená představenstvem OSBD Česká Lípa. Dále bude zvýšena položka výtah a u nájemců položka daň z nemovitosti vzhledem ke zvýšené daňové povinnosti.

Budou upraveny položky pro jednotlivé domy tak, jak byly schváleny na členských schůzích a následně na shromážděních vlastníků. Úpravy se týkají převážně zvýšení cen za provádění úklidu na domě, dále změn DZOI na m2, tedy příspěvku do fondu oprav, navýšení odměn pro předsedu nebo členy výboru samospráv apod. Časté jsou i pronájmy společných prostor jednotlivcům.  Současně budou provedeny změny na základě individuálních požadavků bydlících.

Předpisy úhrad společenství vlastníků, kde je OSBD statutárem, budou upraveny dle skutečných spotřeb jednotlivých uživatelů bytů se započtením cen dodavatelů pro rok 2024 v položkách teplo, teplá voda a vodné a stočné. Společenství vlastníků, kde mají svého předsedu nebo výbor, budou oslovena, zda si úpravy předpisů úhrad přejí či ne. Budou provedeny úpravy na základě žádosti společenství vlastníků o úpravy, které byly řádně schváleny na shromážděních vlastníků. I zde převažuje navýšení cen za úklid, dále odměny statutárnímu orgánu a DZOI na m2. Budou provedeny změny na základě individuálních požadavků bydlících.

Předpisy úhrad od 1. 7. 2024 budeme odesílat předsedům samospráv, společenství vlastníků a domovníkům, aby je mohli řádně předat jednotlivým uživatelům bytů. Těm, kteří si zavedli prostřednictvím portálu G5i odesílání korespondence na email, bude předpis úhrad tímto způsobem odeslán.

Pro případné následné individuální žádosti o úpravy předpisů úhrad preferujeme elektronickou komunikaci. Požadavky je potřeba zaslat písemně na e-mail najem@osbd.cz nebo prostřednictvím portálu G5i.