Shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa

  • Autor: Žaneta Kolářová
  • pondělí 8. července 2024

Jarní shromáždění delegátů (SD) se tradičně konalo v sále Kulturního domu Crystal v České Lípě a proběhlo ve čtvrtek 30. 5. 2024. Na jarní shromáždění bylo pozváno 86 delegátů z celkového počtu 91 volebních obvodů. Za volební obvod č. 2, 16, 22, 48 a 86 nebyl ke dni konání SD ve funkci delegát.
Nejvyšší orgán družstva se na svém jarním zasedání seznámil s činností představenstva kontrolní komise za uplynulé období a dále projednal Výroční zprávu OSBD Česká Lípa za rok 2023, účetní závěrku za rok 2023 s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 a nerozdělených zisků z předchozích let. Současně byla na programu SD předložena rozpočtová změna pro rok 2024.

Jednání zahájila předsedkyně představenstva paní Žaneta Kolářová. Mandátovou komisí byla sečtena prezence a potvrzena usnášeníschopnost zasedání s přítomností 64 z 86 pozvaných delegátů, což byla 74,4% účast. V obsahu své prezentace předsedkyně představenstva seznámila přítomné s činností představenstva za období od 21. 11. 2023 do 30. 5. 2024. Zpráva obsahovala plnění usnesení z listopadového SD 2023 a přijatá usnesení představenstva. Dále legislativní změny, které měly v roce 2023 významný vliv na činnost družstva a správu domů společenství vlastníků. Rok 2023 družstvo uzavřelo s mimořádně velkým hospodářským výsledkem.
  
V dalším bodě byla předložena zpráva o činnosti kontrolní komise za uplynulé období, se kterou delegáty seznámil předseda kontrolní komise pan Jiří Doutnáč. Stručně shrnul provedené kontroly, které kontrolní komise uvedla ve své tištěné zprávě a kladně zhodnotil konstruktivní spolupráci se správou družstva a představenstvem. Na závěr se vyjádřil k návrhu na zpoplatnění DPP a DPČ, který obsahovala předkládaná rozpočtová změna na rok 2024 a doporučil jeho schválení. 

Před přestávkou byla dle programu předložena činnost družstva v roce 2023. S výkladem nejdůležitějších údajů z Výroční zprávy za rok 2023 přítomné delegáty seznámil ředitel družstva Ing. Petr Mertin. Formou prezentace byla shrnuta členská základna, počet spravovaných bytů a spravovaných domů SVJ, počet převedených bytů do osobního vlastnictví, vývoj správních poplatků, vývoj počtu dlužníků a výše dluhů na OSBD, tvorba dlouhodobých záloh na opravy, počet a druhy velkých oprav bytových domů a počty provedených revizí. Rok 2023 Ing. Petr Mertin shrnul z hlediska činnosti správy za jednotlivé úseky jako velmi náročný a pracný, který ve výsledku přinesl velmi dobrý výsledek.

Po přestávce pokračovalo zasedání předložením finanční části Výroční zprávy za rok 2023. Ing. Petr Mertin předložil účetní závěrku roku 2023 s podrobným výkladem o hospodaření jednotlivých středisek z pohledu nákladů a výnosů. Družstvo uzavřelo rok 2023 s čistým ziskem ve výši 23 421 906 Kč.  Z této částky bylo schváleno k přerozdělení samosprávám do fondu bytového hospodářství (FBH) celkem 11 643 801 Kč. Současně shromáždění delegátů schválilo tvorbu rezervy pro budoucí činnost správy družstva v celkové výši 6 729 265 Kč a tvorbu nerozděleného zisku na budoucí hospodaření s cennými papíry v celkové výši 8 189 936 Kč.
Následně ředitel družstva předložil návrh rozpočtové změny pro rok 2024. Úprava rozpočtu zahrnovala změnu zaměstnaneckých benefitů a navýšení rozpočtu mezd o nového zaměstnance na mzdové účtárně. K personálnímu navýšení družstvo přistupuje z důvodu změny Zákoníku práce, dle které na družstvo dopadá nárůst personální agendy při evidenci a zpracovávání pracovněprávních vztahů, konkrétně dohod o provedení práce (DPP) a dohod o pracovní činnosti (DPČ), které jsou sjednávány nejčastěji na úklidy domů, drobné opravy a údržby.

V diskuzi byly zodpovězeny tři dotazy od delegátů. Dotaz byl vznesen na délku řízení při převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví, dále zda družstvo uvažuje vstoupit do jednání s dalším velkým dodavatelem tepla o možnosti koupě akcionářského podílu po vzoru koupě akcií ve spol. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Poslední dotaz se týkal rozdělování dividendy z akcionářského podílu ve spol. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. v rámci družstva.

Usnesení jarního shromáždění bylo přijato v předloženém znění téměř všemi přítomnými delegáty. V době hlasování o usnesení bylo přítomno 66 z 86 pozvaných delegátů, což bylo 76,7 %. Pro předložený návrh hlasovalo 65 delegátů a 1 delegát hlasoval proti.

Na závěr zasedání předsedkyně představenstva poděkovala přednášejícím a komisím za přípravu a předložení zpráv a delegátům za aktivní přístup. Popřála všem úspěšné následující období roku a pozvala delegáty na společné setkání na podzimním shromáždění.