Změna podmínek pro výkon funkce v družstvu

  • Autor: JUDr. Dalibor Tichý
  • pondělí 17. července 2023

Od 1. 7. 2023 nabývá účinnosti novela zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, která zásadním způsobem ovlivňuje podmínky pro výkon funkce volených orgánů v bytových družstvech. Zde je důležité říci, že novela zákona se netýká pouze představenstva a kontrolní komise, ale nově i výborů samospráv a pověřených předsedů, což doposud nebylo povinné. Pro všechny tyto funkcionáře je tak kladen důraz na bezúhonnost (zejména pokud jde o výkon správy cizího majetku) nebo pokud jde o trestné činy (páchané v souvislosti s podnikatelskou činností). Funkcionářům nesmí být udělen zákaz k vykonávání funkce členů řídicího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby a ani zákaz k vykonávání činností souvisejících s podnikáním. Zvolení funkcionáři současně musí mít „čistý“ trestní rejstřík (tzn. nesmí být odsouzeni např. pro trestný čin zpronevěry, podvodu, pojistného, úvěrového či dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti, lichvy, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele atd). Jedna z nejzajímavějších změn této novely se týká přímo majetku funkcionářů, kde na jejich majetek nesmí být prohlášen konkurz vydaný v ČR a ani obdobné rozhodnutí orgánu veřejné moci jiného státu, aniž by byl tento konkurz zrušen. Úplný výčet podmínek výkonu funkce najdeme v dané novele. 

S ohledem na výše uvedené budou v průběhu června zaslána všem předsedům samospráv a pověřeným předsedům písemná prohlášení, která se vyplní a vrátí na družstvo pouze za předpokladu, že zvolení funkcionáři nesplňují podmínky pro výkon této funkce. Předmětný formulář bude nazván jako: „Prohlášení o nesplnění podmínek a existenci překážek pro výkon funkce.“ Tudíž pozor! Předmětné prohlášení vyplní pouze ti funkcionáři, kteří nesplňují podmínky výkonu funkce. Nezpůsobilý funkcionář tak musí o této skutečnosti družstvo informovat nejpozději do 1. 8. 2023. Zde mluvíme o tzv. informační povinnosti, kterou mají všichni funkcionáři družstva. Funkce takovéhoto člena orgánu družstva pak zaniká k 1. 10. 2023.  Pokud by byla do funkce zvolena nezpůsobilá osoba, hledělo by se na ni, jako by nebyla vůbec zvolena. Současně pokud by člen voleného orgánu ztratil způsobilost až v průběhu výkonu funkce, jeho funkce také zaniká. Informační povinnost se tudíž týká celého funkčního období zvolených funkcionářů. V praxi to bude vypadat tak, že kandidát na funkcionáře, bude muset již před svou kandidaturou předložit čestné prohlášení o splnění podmínek pro výkon funkce. Zvolený funkcionář bude tedy také po celou dobu svého mandátu sledovat, zda neztratil způsobilost předmětnou funkci zastávat. 

Lze však předpokládat, že i přes přísnější podmínky bude drtivá většina, tj. 99 % zvolených funkcionářů nadále splňovat stanovené podmínky předmětné novely zákona. Závěrem bych jen podotkl, že pro výkon funkce musí být současně splněny podmínky Stanov OSBD Česká Lípa počínaje čl. 53. Vzory čestných prohlášení pro nové kandidáty do orgánu družstva již máme připravené.