Nabídka správy vašeho domu

Vážení vlastníci bytových jednotek, nabízíme Vám úplnou správu domu v rozsahu nutném pro bezproblémový provoz domu a bezstarostné bydlení. Správu vašeho majetku na vlastním účtu bez členství v družstvu.

Smluvně zajištěná správa domu zahrnuje veškeré činnosti a služby v oblasti technické, ekonomické, právní a organizační:

Služby v oblasti ekonomické:

 • vybírání nájmu, úhrad spojených s užíváním bytů a úhrad za poskytované služby
 • vymáhání dluhů včetně poplatků z prodlení a úroků z prodlení, zasílání výzev k zaplacení dlužných částek
 • vedení podvojného účetnictví s odděleným účtováním na jednotlivé domy
 • kontrola prvotních účetních dokladů a plateb dodavatelům prací a materiálu
 • zpracování účetní závěrky a daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • zajištění ročního vyúčtování služeb na jednotlivé byty
 • sjednání výhodného pojištění domu, platby pojistného, vyřizování pojistných událostí
 • zpracování mezd a odměn funkcionářů nebo zaměstnanců jednotlivých právních subjektů

Služby v oblasti technické:

 • sjednávání a uzavírání smluv s dodavateli médií a služeb, kontrola jejich plnění
 • zajištění pravidelných revizí a prohlídek dle platných norem a zákonů, včetně následného odstranění zjištěných závad (výtahy, elektrorozvody, plyn, hromosvody, požární a hasební technika, komíny, domovní kotelny)
 • zajišťování oprav, rekonstrukcí a údržby společných částí domu
 • vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu, zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu
 • plánování větších oprav včetně finančních rozborů
 • organizování výběrových řízení
 • zajišťování podkladů pro stavební řízení (PD, stavební povolení, kolaudace)
 • přebírání ukončených prací realizovaných na základě smlouvy o dílo
 • vyřizování reklamací v záruční době
 • zajišťování odborných posudků

Služby právní a organizační:

 • zastupování společenství vlastníků jednotek v jednáních se všemi vnějšími partnery
 • pomoc při organizování shromáždění SVJ, vedení vlastního jednání, příprava usnesení a zápisu do rejstříku SVJ u krajského soudu
 • pomoc při vymáhání dluhů (výzvy, výstrahy, zápočty, splátkové kalendáře)
 • zajišťování pohledávek (pomoc při zpracování žalob, vyznačení a výmaz zástavních práv, dotazy soudu, návrhy na exekuce, přihlašování se k insolvenčním řízením)
 • poradenství a zpracování návrhů pro správní (přestupkové) a trestní řízení
 • poradenství a pomoc na úseku ochrany osobních údajů
 • vedení základní evidence včetně provádění změn (v elektronické podobě na PC)
 • možnost komunikace a využívání internetových stránek družstva pro získání informací jednotlivcům

Výkon funkce předsedy společenství:

 • OSBD Česká Lípa nabízí pro všechny domy ve své správě další službu, týkající se výkonu funkce předsedy společenství. Podle současné právní úpravy může být předsedou společenství i právnická osoba, která není členem společenství. OSBD Česká Lípa tak může zastávat i funkci statutárního orgánu a převzít plnou odpovědnost z výkonu této funkce v souladu se zákonem
Jsme připraveni se zástupci společenství vlastníků jednat a uzavřít příkazní smlouvu o správě společných částí domu.

MÁME ZKUŠENOSTI SE SPRÁVOU DOMŮ,
JSME NEJVĚTŠÍM SPRÁVCEM BYTŮ V LIBERECKÉM KRAJI