Rozdělení HV 2019

Družstvo stejně jako v minulých letech i v roce 2019 skončilo s kladným hospodářským výsledkem, který činil mimořádných 15 089 840 Kč, což je o 13 mil. Kč lepší výsledek než v roce 2018. Tento příznivý hospodářský výsledek je vytvořen především zainvestovanými prostředky družstva, které na konci roku 2018 prudce klesly a snížily HV za rok 2018, čímž měly velký potenciál růstu. Tento potenciál využily a celkově se na zisku družstva cenné papíry podílely částkou 10,8 mil. Kč včetně dividendy ve výši 2,4 mil. Kč z 20% podílu v ČESKOLISKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., o jejímž rozdělení se zmiňuji v dalším článku.
Středisko správy včetně střediska úroků se na zisku podílelo částkou 2,8 mil. Kč. Komerčně pronajímané nebytové prostory, jejichž součástí je i budova banky ČSOB a.s., vytvořily zisky ve výši 1,9 mil. Kč. Zisk podléhá dani z příjmu právnické osoby, která byla vypočtena daňovým poradcem ve výši 2 746 420 Kč.
Z dosaženého zisku po zdanění „jarní“ shromáždění delegátů, konané v červenci 2020, odsouhlasilo příděl do fondu bytového hospodářství (FBH) jednotlivých samospráv ve výši 574 314 Kč. Podíl samospráv na výnosech střediska úroků činil před zdaněním 2 723 672 Kč. Vzhledem k významnému propadu na kapitálových trzích v první polovině roku 2020 a s nejistotou dalšího vývoje z důvodu koronavirové krize, bylo ze zisku vytvořeného držbou cenných papírů schváleno k rozdělení samosprávám pouze 928 156 Kč před zdaněním a 782 055 Kč z dividendy ČLT. Zbývající část zisku byla odložena na vyrovnání případných ztrát z držby cenných papírů v roce 2020.
Způsob rozdělení jednotlivým domům je již léta stejný a je schválený shromážděním delegátů. U každé samosprávy se vypočítal rozdělovací klíč tak, aby co nejvěrněji zobrazoval podíl samosprávy na objemu volných finančních prostředků družstva.
Celkem je tedy do FBH jednotlivých samospráv schváleno přidělit 4 343 548 Kč. V rámci letošního rozdělování zisku obdržel dům na každých 100 tis. Kč prostředků na dlouhodobé záloze na opravy a investice (DZOI) 880 Kč. Procentuálně se jedná o výnos ve výši přibližně 0,9 % za rok. Správnost rozdělení zisku samosprávám kontroluje kontrolní komise. I letos v září tato kontrola proběhne. Za 19 let od roku 2000, kdy byl založen fond bytového hospodářství, bylo samosprávám přiděleno ze zisků družstva přes 100 mil. Kč.