Průběžné odečty údajů vodoměrů a indikátorů tepla v bytech

Měření a regulace centrálně vyráběného tepla a ohřev teplé vody je již od devadesátých let určováno legislativou. Od prvních pokusů o regulaci samotných nehospodárných zdrojů až po dnešní stav povinné vícestupňové regulace domů a bytů. Ruku v ruce s tímto trendem šlo i měření množství dodaného tepla. Nejprve do domů, později do jednotlivých bytů. Zde z důvodu prostupu tepla stěnami a potrubím šlo od počátku vždy jen o poměrové, nikoliv absolutní měření. Množství tepla se proto měří na vstupu do domu, v bytech se zjišťuje už jen poměrná část, tedy kolik který byt z již změřeného množství tepla spotřeboval.
V oblasti měření množství spotřebované vody je situace podobná, absolutní množství se měří na vstupu do objektu, v jednotlivých bytech jde již jen o to, jak velkou část z celku byt spotřeboval. Zvláštností české legislativy je, že nemá nijak zvlášť upravená pravidla měření a účtování spotřeby studené vody, takže jedeme v režimu převzatém z teplé vody.
V současnosti nám legislativa nařizuje provádět odečty bytových měřidel alespoň 1x ročně a na jejich základě provést vyúčtování zálohových plateb. Tento stav se však v oblasti odečtů v následujících letech zásadně změní. Proč?
Současná oficiální politika Evropské unie v oblasti energetiky je snižování výroby energie a tím zamezení dalšímu globálnímu oteplování planety. Jednou z oblastí, kde se spotřebovává velké množství energie, je vytápění obytných budov a příprava teplé vody. Je proto snaha omezit spotřebu této energie, aby se nemusela vůbec vyrobit. Jako spotřebitelé jsme už udělali většinu možných pasívních opatření, např. vyměnili okna, zateplili stěny a střechy, zregulovali zdroje, zaizolovali rozvody. A teď je zřejmě čas na ovlivňování chování lidí. Takže dalším krokem je snaha zapojit do snižování spotřeb každého jednotlivého spotřebitele. Něco ve smyslu „dejme každému možnost se kdykoliv podívat na svou spotřebu a porovnat jí např. s loňským chováním nebo se spotřebou zbytku domu a doufejme, že to povede k dalším úsporám energie“.
V prosinci 2018 za tímto účelem vyšla směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2018/2002, která nařizuje jednotlivým členům unie začlenit do národních legislativ tyto povinnosti:
- od 25. 10. 2020 se můžou nově instalovat měřiče a indikátory jen dálkově odečitatelné (tzn. rádiové). Od 1. 1. 2027 musí být všechny používané měřiče a indikátory už jen dálkově odečitatelné,
- od 25. 10. 2020 musí být konečným uživatelům v případech, kdy byly instalovány dálkově odečitatelné měřiče nebo indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, poskytovány informace o vyúčtování nebo spotřebě založené na skutečné spotřebě nebo na odečtech indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění alespoň jednou za čtvrt roku na vyžádání nebo pokud si koneční zákazníci zvolili možnost dostávat vyúčtování v elektronické podobě, a v ostatních případech dvakrát ročně,
- od 1. 1. 2022 jsou konečným uživatelům v případech, kdy byly instalovány dálkově odečitatelné měřiče nebo indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, poskytovány informace o vyúčtování nebo spotřebě založené na skutečné spotřebě nebo na odečtech indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění alespoň jednou za měsíc. Mohou být zpřístupněny také prostřednictvím internetu a aktualizovány tak často, jak to měřicí zařízení a používané systémy umožňují.
Znovu upozorňuji, že se jedná pouze o teplo z centrálních zdrojů (cizí dodavatelé tepla, vlastní domovní či vchodové kotelny). Tyto budoucí povinnosti se proto netýkají domů, kde mají individuální výrobu tepla a ohřev teplé vody.
Jak je u nás zvykem, do dneška jsme žádný předpis nevydali, ačkoliv lhůta byla do pololetí roku 2020. Vyhláška se teprve připravuje a vyjde zřejmě na podzim.
Podmínku rádiových měřidel již splňujeme, ostatní podmínky splníme, pokud zvýšíme intenzitu odečtů údajů. Při současném stavu by to znamenalo provádět odečty prakticky každý měsíc a nahrávat je do systému a pak zveřejňovat nebo poskytovat na požádání. Bylo by to velmi nepružné, pracné, náchylné na chybovost a drahé. Takže jsme zvolili druhou možnost, což je automatický kontinuální sběr dat z bytových měřidel. Znamená to instalaci sběrnic dat do všech domů, z těchto sběrnic se data automaticky nahrávají na server zpracovatelské firmy, která je pak následně poskytuje uživatelům. Podle velikosti domu, počtu vchodů, pater a bytů je náklad na tento systém od 20 do 50 tisíc Kč. Provozně pak je systém levnější než dnešní náklady na roční a pololetní odečty.
Osazování sběrnic jsme zahájili v únoru, pak nás zastavil nouzový stav a teď opět pokračujeme. Máme hotovou většinu domů, kde jsme mohli díky výraznému podílu vlastnictví rozhodnout. Zbytek domů a společenství si instalaci sběrnic musí postupně odsouhlasit na shromáždění. Nebo si počkat na vydání vyhlášky a pak konat na jejím základě.
Jak služba funguje a co nového přináší? Plánujeme umístit na naše internetové stránky odkazy na stránky všech firem, které provádí rozúčtování tepla a teplé vody v domech v naší správě a poskytující portál kontinuálního sběru dat. Po zadání hesla, spojeného s konkrétním bytem (heslo bude přidělovat družstvo), se může každý podívat, jakou má jeho byt k aktuálnímu datu spotřebu vody a tepla v jednotkách. Dále může porovnat svou spotřebu s minulými obdobími (měsíci, roky) a pak ještě se spotřebou celého domu, vztaženého na plochu bytu. Z těchto údajů lze odvodit, zda jeho spotřeba odpovídá obvyklému chování v minulosti a zda je v souladu s chováním domu (zejména u tepla). A protože tato možnost porovnání bude k dispozici kdykoliv, může zabránit velkým nedoplatkům. Spotřebitel má možnost reagovat ihned, na rozdíl od dnešních ročních odečtů.
Dále tento systém odhaluje úniky vody, protože má možnost naprogramovat např. sledování nočních odběrů vody. Pokud někomu teče voda celou noc, je pravděpodobnější, že mu protéká WC, než že by se celou noc koupal, zvlášť pokud je to studená voda. Další možnost kontroly je v případě zpětného chodu mezi studenou a teplou vodou. Ten způsobují zejména inteligentní termoregulační hlavice ve sprchových boxech. Upozornění tohoto typu budou zasílány na družstvo, kde s nimi budeme dále pracovat.
Instalaci systému do většiny domů bychom rádi dokončili v průběhu září. Ve stejném období bychom chtěli zpřístupnit portály rozúčtovatelských firem všem případným zájemcům.
A tím jsem naťuknul poslední neznámou. Každý systém a každá myšlenka je tak dobrá, jak hodně dokáže zaujmout a přitáhnout zájemce. Uvidíme, jak v dnešní době přetlaku informací a nabídek chytrých aplikací bude tento portál našimi klienty vyhledávaný a navštěvovaný.