Jarní shromáždění delegátů 2020

Tradiční jarní shromáždění delegátů bylo výjimečně odloženo z důvodu mimořádných opatření způsobených koronavirem COVID-19 v ČR. Konalo se až 23. 7. 2020 v sále Kulturního domu Crystal v České Lípě.
Toto shromáždění delegátů bylo významné tím, že se volilo na dalších 5 let představenstvo a kontrolní komise. Z pozvaných 84 delegátů jich bylo v době zahájení jednání přítomno 54. Účast 64,3 % tak zajistila usnášeníschopnost. Již tradičně se na každém jarním shromáždění delegátů předkládá k projednání výroční zpráva za předchozí rok. Ta obsahuje účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku, výrok auditora a stanovisko auditora k výroční zprávě za rok 2019. Výrok auditora zněl bez výhrad a rovněž se závěrem, že výroční zpráva obsahuje údaje shodné s účetní závěrkou za rok 2019.
Zprávu o činnosti představenstva s hodnocením plnění usnesení z minulého SD přednesla předsedkyně představenstva paní Žaneta Kolářová. Konstatovala, že družstvo stále funguje jako stabilní organizace. Vždy a bez problémů plnilo veškeré své závazky vůči svým dodavatelům a partnerům. Přítomné delegáty seznámila s prodlouženým funkčním obdobím představenstva a kontrolní komise od 28. 5. 2020 dle přijatého zákona č. 191/2020 Sb., zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2.  Uvedla dále, že SD je volebním, na kterém se bude z navržených kandidátů volit na pět let nové představenstvo a kontrolní komise. Podrobně seznámila přítomné delegáty s činností představenstva v období od podzimního SD 2019 do jarního SD 2020 s konstatováním, že úkoly uložené z minulého SD byly beze zbytku splněny. Rok 2019 svým dobrým hospodářským výsledkem patřil k dalším úspěšným rokům. Konstatovala, že představenstvo odsouhlasilo řádnou účetní závěrku za rok 2019 a předkládá ji delegátům ke schválení s výroční zprávou za rok 2019 a návrhem na rozdělení zisku.
Závěrem poděkovala představenstvu, kontrolní komisi a správě družstva za odvedenou práci v uplynulém období.
Za kontrolní komisi vystoupila předsedkyně paní Jaroslava Tůnová. Ve své zprávě se zabývala přehledem provedených kontrol za období od podzimního SD. Konstatovala, že kontrolní komise nezjistila při kontrolách žádné zásadní nedostatky či pochybení a své zprávy z kontrol předávala představenstvu. Ve vystoupení zaznělo i kladné doporučující stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce a rozdělení zisku za rok 2019. Veškeré podklady měla kontrolní komise k dispozici ve výroční zprávě družstva za rok 2019. Předsedkyně KK závěrem poděkovala za práci všem funkcionářům družstva a zaměstnancům správy družstva za dobrou spolupráci a popřála delegátům úspěšné volby.
Činnost družstva za rok 2019, popsanou ve výroční zprávě za rok 2019, prezentoval ředitel správy družstva Ing. Petr Mertin. Přítomné seznámil s dosaženými výsledky a prací jednotlivých úseků správy družstva formou názorných tabulek a grafů. Vysvětlil pomocí prezentace vývoj převodů bytů do osobního vlastnictví za rok 2019. Dále upozornil na práci právního oddělení s dlužníky v roce 2019. Také prezentoval činnost technického úseku v oblasti oprav a investic do bytových domů ve správě družstva. V rámci své prezentace seznámil přítomné delegáty se zaměstnaneckou politikou a personálními změnami v roce 2019. Na závěr zrekapituloval HV roku 2019.
Volby do představenstva a kontrolní komise organizovala zvolená volební komise. Její předsedkyně paní Zuzana Kožániová vysvětlila postup voleb, který musí probíhat v souladu s čl. 62 odst. 2 stanov OSBD Česká Lípa a platným volebním řádem družstva. Do představenstva kandidovalo 8 kandidátů a volilo se 7 členů a 1 náhradník. Do kontrolní komise kandidovali 4 členové. Všichni kandidáti si vylosovali pořadové číslo a představili se delegátům. Volba proběhla jako tajná, před vlastní volbou předseda mandátové komise oznámil, že je přítomno 58 delegátů z 84 pozvaných, což garantovalo usnášeníschopnost orgánu SD. Pro platné zvolení členem nebo náhradníkem orgánu je podle volebního řádu a stanov OSBD Česká Lípa třeba, aby kandidát získal 60 % hlasů přítomných delegátů. Nejdříve proběhla volba do představenstva. Následně byli delegáti vyzváni k volbě do kontrolní komise. Volební komise po vybrání hlasovacích lístků z uren se zabývala kontrolou platnosti hlasů a po sečtení všech platných hlasů předložila v dalším bodu výsledky voleb. Bylo možno konstatovat, že všichni získali více než 60 % hlasů z počtu 58 přítomných delegátů.
Výroční zprávu v oblasti finanční části vysvětlil delegátům ředitel správy Ing. Petr Mertin. Formou prezentace znázornil tabulku hospodaření družstva v roce 2019 a okomentoval jednotlivé položky v oblasti nákladů a výnosů. Poté se zabýval dalšími položkami, a to aktivy u správců aktiv, stavem dluhů na nájmu, vývojem měsíčního předpisu úhrad v r. 2019, vývojem výběru penále od roku 2015 do roku 2019 a stavem kapitálových fondů k 31. 12. 2019. Jako další předložil návrh na rozdělení hospodářského výsledku 2019 a zisků z minulých let.
S bodem povolání zastupujícího člena SD pro volební obvod č. 13, 25, 28, 31, 90, který byl na pogram SD zařazen v souladu s čl. 56, odst. 4 stanov OSBD Česká Lípa předstoupil člen představenstva pan Pavel Tille a seznámil přítomné delegáty s navrženými členy družstva.
V závěru celého jednání vystoupil za návrhovou komisi místopředseda představenstva Ing. Pavel Mothejzík a přednesl návrh usnesení. K navrženému usnesení, které měli delegáti na stolech, požádala předsedkyně představenstva Žaneta Kolářová přítomné o návrhy na změny nebo doplnění. Nikdo z delegátů nevznesl námitky. Návrh usnesení byl schválen přítomnými delegáty v předloženém znění a beze změn.
Po jednání SD si nově zvolení členové orgánů na ustavujících schůzích zvolili své předsedy a místopředsedy. Předsedou představenstva byla zvolena paní Žaneta Kolářová a předsedou kontrolní komise si členové KK zvolili ze svého středu pana Jiřího Doutnáče. Oba zkušení a osvědčení funkcionáři jsou dobrou zárukou další prosperity družstva.